K2U

โรงงาน

เจ้าของ: บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด(บริษัทในเครือ ทีโอเอกรุ๊ป)

เว็บไซท์ : -

สถานที่ตั้ง: อำเภอ มาบตาพุด จังหวัด ระยอง

ผู้จ้าง : บริษัท ศรีราชา คอนสตรั๊กชั่น (2537) จำกัด

ผู้ออกแบบ : บริษัท ศรีราชา อาร์คิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง : เทสโก้ จำกัด

ขอบเขตงานบริการ:

1. ออกแบบอาคาร               
1) อาคารสถานีย่อย               
2) ปรับปรุงคลังสินค้า               
3) ขยายเจเนเรเตอร์เฮาส์               
4) ขยายคอมเพรสเซอร์เฮาส์               
5) ขยายอาคารสาธารณูปโภค               
6) ห้อง ทีโอซีแอนนาไลเซอร์

2.ออกแบบอาคารโพลิเมอร์
รายละเอียดโครงการ : โครงการนี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงงานผลิตกระดาษที่ผลิตกระดาษ หนึ่งแสนตันต่อปี ตั้งอยู่ใกล้กับอาคารที่มีอยู่คือ TUPI#8 โครงการประกอบไปด้วย :

1) โรงงานกระดาษ หมายเลข 9 : อาคารสามชั้น กว้าง 22.5 เมตร ยาว 264 เมตร สูง 26 เมตร (12,000 ตร.ม.)
2) Waste Plant หมายเลข 9 : อาคารสามชั้น กว้าง 30 เมตร ยาว 48 เมตร สูง 26 เมตร (3,000 ตร.ม.)
3) คลังสินค้าหมายเลข 9 : อาคารสามชั้น กว้าง 16 เมตร ยาว 102 เมตร สูง 16 เมตร (1,600 ตร.ม.)
4) Conveyor Pit 3 ตัว 5) งานวิศวกรรมโยธา เช่น ทางเท้า 3000 ตร.ม. , รางระบายน้ำ , ฐานรากถังบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

พื้นที่ใช้สอย :
1) พื้นที่อาคาร 19,000 ตร.ม.
2) พื้นที่ทางเท้า 3,500 ตร.ม.

งบประมาณการก่อสร้าง :
200 ล้านบาท

ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ :
พฤศจิกายน 2548 – ธันวาคม 2549

Piperack

800x450 K2U - 01 800x450 Piperack - 04 800x450 K2U - 02800x450 Piperack - 01800x450 Piperack - 02800x450 Piperack - 03800x450 Piperack - 05800x450 Piperack - 06

PlantLayout

800x450 PlantLayout - 01 800x450 PlantLayout - 02 800x450 PlantLayout - 03

PolymerBldg

800x450 PolymerBldg - 01 800x450 PolymerBldg - 02 800x450 PolymerBldg - 03 800x450 PolymerBldg - 04

TF Plant

800x450 TFPlant - 01 800x450 TFPlant - 02 800x450 TFPlant - 03 800x450 TFPlant - 04