บริษัท อาร์ซีไอ เอสทิ่ง อินสเปกชั่น แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด

สำนักงาน

เจ้าของ: บริษัท อาร์ซีไอ เอสทิ่ง อินสเปกชั่น แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด

เว็บไซท์ : -

สถานที่ตั้ง: บ้านฉาง จังหวัด ระยอง

ผู้ออกแบบ : บริษัท ศรีราชา อาร์คิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด

ขอบเขตงานบริการ:
1) เจาะสำรวจดินและสำรวจภูมิประเทศ
2) วางผังบริเวณและออกแบบสถาปัตยกรรม
3) ออกแบบทางวิศวกรรมโครงสร้างและโยธา
4) ออกแบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
5) ออกแบบทางด้านวิศกรรมสุขาภิบาล
6) เอกสารประมาณราคา
7) ดูแลเอกสารและสัญญาการก่อสร้าง
8) ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
9) ควบคุมระยะเวลาการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย
10) ควบคุมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ :
โครงการ ศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า ถนนคู้บอน ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 5,000 ตร.ม. ติดกับถนนคู้บอน ประกอบไปด้วย
1) โชว์รูม
2) สำนักงาน         
3) ส่วนบริการลูกค้า            
4) ศุนย์บริการ      
5) งานภายนอก

พื้นที่โครงการ :
5,000 ตร.ม.

พื้นที่ใช้สอย :
9,500 ตร.ม.

งบประมาณการก่อสร้าง :
100 ล้านบาท

ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ :
พฤศจิกายน 2552