สวนสาธารณะเนินพยอม (เอส ซี จี พาร์ค)

ศึกษาโครงการ

เจ้าของโครงการ : กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย

เว็บไซต์ : www.srirachaae.co.th

สถานที่ตั้ง : บ้านเนินพยอม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ลูกค้า : บริษัท กรีนโกรว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้ออกแบบ : บริษัท ศรีราชา อาร์คิเตค แอนด์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด

ขอบเขตงานบริการ :
1) การสำรวจภูมิประเทศ
2) การออกแบบขั้นต้น
3) การวางแผนและผังโครงการ
4) การประมาณราคาโครงการเบื้องต้น

รายละเอียดโครงการ :
โครงการดังกล่าว ตั้งอยู่บนที่ดิน 45 ไร่ ใกล้กับชุมชนเนินพยอม ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแห่งใหม่ ของกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เครือซิเมนต์ไทย โดยโครงการดังกล่าวแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น 4 ส่วน คือ :
1) ส่วนของสวนสาธารณะและที่จอดรถ
2) ส่วนของสนามฟุตบอลและอาคารอเนกประสงค์
3) ส่วนลานกีฬากลางแจ้ง
4) ส่วนสันทนาการทางน้ำ