บริการของเรา


1. งานให้คำปรึกษาและศึกษาโครงการ (Project Consulting and Study Services)

ในช่วงเริ่มต้น เจ้าของโครงการอาจจะมีความคิดและยังไม่แน่ใจว่า แนวความคิดของตนจะเริ่มต้น หรือพัฒนาออกมาอย่างไร จะต้องใช้เงินและเวลาสักเท่าไร การใช้สอยและรูปลักษณ์ของอาคารจะเป็นแบบใด ขนาดใหญ่โตเพียงไหน สวยงามถูกใจหรือไม่ ฯลฯ ซึ่งเหล่านี้ เราสามารถให้บริการเพื่อศึกษาโครงการอันดับแรก เพื่อตอบคำถามแก่นักลงทุน นายทุน หรือสถาบันการเงินต่างๆ ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นตอนในการออกแบบและก่อสร้าง ดังนี้

1.1 งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project feasibility Study)
1.2 งานออกแบบขั้นต้น (Conceptual & Preliminary Design)
1.3 งานวางแผนและวางผังโครงการ (Project Planning & Layout)
1.4 งานให้คำแนะนำและการยื่นขออนุญาตกับส่วนราชการ (Authority Permit)
1.5 งานเตรียมเอกสารเพื่อการประมูลงานแบบเทิร์นคีย์ (Term of Reference for Turnkey Bidding)

2. งานสำรวจ (Surveying)

งานสำรวจเป็นงานที่มีความสำคัญมากอย่างหนึ่งในการวางโครงการ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนอกจากจะใช้เพื่อวางผังอาคารและสาธารณูปโภคของโครงการแล้ว เจ้าของโครงการและผู้ออกแบบจะได้ทราบถึงสภาพภูมิประเทศของโครงการ การวางแผนการระบายน้ำ การวางแผนการปรับสภาพพื้นดิน การคำนวณดินตัด ดินถม รวมถึงอุปสรรคต่างๆ หรือสิ่งปลูกสร้างเดิมที่อยู่ในที่ดินของโครงการ
นอกจากการสำรวจสภาพผิวพื้นดินแล้ว เรายังสามารถให้บริการการเจาะสำรวจดิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบงานวิศวกรรมได้อีกด้วย งานสำรวจที่เราสามารถให้บริการได้มีดังนี้

2.1 งานสำรวจพื้นที่และสภาพภูมิประเทศ (Topographic Surveying)
2.2 งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Surveying)
2.3 งานสำรวจทาง (Route Surveying)
2.4 งานเจาะสำรวจดิน (Soil Investigation)

3. งานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม (Building Design)

เมื่อเจ้าของโครงการตัดสินใจที่จะดำเนินโครงการแล้ว เราก็จะทำการออกแบบร่างทางสถาปัตยกรรม เพื่อให้เจ้าของโครงการเห็นชอบด้วยกับสภาพการใช้สอยและรูปลักษณ์ความสวยงามของอาคาร หลังจากอนุมัติแบบร่างแล้ว สถาปนิกและวิศวกรสาขาต่างๆ ก็จะช่วยกันทำแบบเพื่อสำหรับการก่อสร้าง ซึ่งแบบเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อการขออนุญาตก่อสร้างจากทางราชการ, ใช้สำหรับประมาณราคาค่าก่อสร้าง, คัดเลือกผู้รับเหมา, กู้เงินทุนจากทางธนาคาร, ใช้ประกอบสัญญา และที่สำคัญที่สุดคือ ใช้เป็นแบบเพื่อก่อสร้างอาคารนั่นเอง งานออกแบบที่ให้บริการมีดังนี้

3.1 งานออกแบบอาคารสถาปัตยกรรมและปรับปรุงภาพลักษณ์ของอาคาร
3.2 งานออกแบบตกแต่งภายในและปรับปรุงภายในอาคาร (Interior)
3.3 งานออกแบบจัดสวน (Landscape)
3.4 งานออกแบบทางวิศวกรรมโครงสร้างและโยธา (Civil)
3.5 งานออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Electrical & IT)
3.6 งานออกแบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาล (Sanitary)
3.7 งานเขียนแบบและทำแบบเพื่อการก่อสร้าง (Shop Drawing)

4. งานบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management)

เพื่อให้โครงการเป็นไปตามความต้องการของเจ้าของโครงการและผู้ออกแบบ ทั้งในด้านการใช้สอย ความสวยงาม คุณภาพ เวลา และงบประมาณ โครงการดังกล่าวต้องการบริการทางด้านการบริหารงานก่อสร้าง ดังนี้

4.1 งานวิศวกรรมราคา (Cost Engineer) ได้แก่งานประมาณราคา การวิเคราะห์ราคาในการประมูลงาน และการควบคุมงาน เปลี่ยนแปลงของราคาในโครงการ
4.2 ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ การควบคุมคุณภาพ เวลา และงบประมาณ
4.3 จัดทำเอกสารเพื่องานก่อสร้าง ได้แก่ เอกสารขออนุมัติ การใช้วัสดุ ร่างสัญญา ก่อสร้าง เอกสารเพื่อควบคุมโครงการ ฯลฯ
4.4 การบริหารสัญญาก่อสร้าง

5. งานบริการภายหลังการก่อสร้าง (Post Construction Service)

เมื่อมนุษย์มีอายุมากขึ้น ร่างกายก็ย่อมเสื่อมโทรมไปตามวัย อาคารบ้านเรือนก็เช่นกัน เมื่อถูกใช้งานไปสักระยะหนึ่ง ก็ย่อมจะต้องการการดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งนี่ก็คืออีกหนึ่งบริการของเรา

5.1 งานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง
5.2 งานเสริมกำลังและซ่อมแซมโครงสร้าง